KASUTUSTINGIMUSED

 

1.      ÜLDINE

1.1.   Sina (edaspidi "Klient") nõustud ettevõtte Itherapy OÜ (registrikood 14808941, edaspidi “Ettevõte“) sätestatud kasutustingimustega (edaspidi "Kasutustingimused“), kui:

1.1.1.      ostad Ettevõtte teenuseid, liitud tasuliste gruppidega, osaled tasulistes programmides või koolitustel;

1.1.2.      liitud Ettevõtte tegevust tutvustavate tasuta Facebooki gruppidega või lehtedega (nt. "Ilona Sibold energiaterapeut“, "Energiaterapeut Ilona Sibold", "Ilona Siboldi energiaring" jne), laadid alla Ettevõtte kodulehelt Ettevõtte poolt koostatud tasuta materjale või vaatad tasuta Ettevõtte kodulehel www.ilonasibold.ee või Ettevõtte Youtube kanalil "Energiaterapeut Ilona Sibold" või Ettevõtte Instgrammi kontol "energiaterapeut" avaldatud salvestatud koolitusi ja videoid;

1.1.3.      liitud elektroonselt Ettevõtte kodulehel uudiskirjaga.

1.2.   Ettevõtte poolt pakutavad teenused nagu teraapiaseansid, FFT Free Falling Technique® tehnika rakendamine, vaimsed praktikad, alternatiivsed tervendusmeetodid, kursused ja grupiprogrammid (edaspidi "Teenused") ei asenda traditsioonilist arstiabi, vaid täiendavad seda ning toetavad tervenemist. Traditsioonilise arstiabi kasutamise lõpetamist Ettevõte ei soovita.

1.3.   Ettevõte pakub Teenuseid Kliendi vaimse enesearengu, elumuutuse, teadlikkuse tõstmise ja juhendamise eesmärgil.

1.4.   Käesolevad kasutustingimused on kehtivad kõigile tasulistele ja tasuta Teenustele, mida Ettevõte vahendab Kliendile.

1.5.   Ettevõte eeldab, et Klient on enne Teenuste tellimist ja kasutamist Ettevõtte Kasutustingimused tähele­panelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et Kasutus­tingimused on õiguslikult siduvad.

1.6.   Ettevõte jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta või täiendada, avaldades uuendatud Kasutustingimused Ettevõtte kodulehe www.ilonasibold.ee vahendusel. Igale Kliendi poolt tellitud Teenusele kohaldatakse need Kasutustingimused, mis olid jõus konkreetse Teenuse tellimise hetkel.

 

2.      TEENUSTE KASUTAMINE

2.1.     Teraapia individuaalsed seansid toimuvad vastavalt kokkuleppele Kliendiga kas kaugseansina või 1:1 tööna (kohtumine Ettevõtte kabinetis Tallinna kesklinnas või videokõne Skype/Messenger programmidega).

2.2.     Klient on teadlik, et tervenemine ning muutus toimub läbi valguse- ja armastuseenergia.

2.3.     Klient on teadlik, et seansil, koolitusel või grupiprogrammis osalemiseks on maksimaalse tulemuse saavutamiseks vajalik privaatne asukoht, mis võimaldab ennast vabalt tunda ja rääkida kõva häälega.

2.4.     Klient on teadlik, et võib seansi ajal kogeda erinevaid aistinguid kehas või üldse mitte midagi.

2.5.     Kaugseansil osaledes on Klient ennast ette valmistanud vastavalt eelnevalt Ettevõtte poolt edastatud juhendile.

2.6.     Klient on teadlik, et teraapia efektiivsus ja muutuse kiirus sõltub Kliendi energiast, vastupanust ning valmisolekust täielikult pühenduda, õppida ja muutuda.

2.7.     Klient mõistab ja nõustub, et ainult tema ise on täielikult vastutav oma tulemuste, edu, muutuste ja võimalike tagajärgede eest.

2.8.     Klient nõustub Teenuste raames austama kõiki Ettevõte poolt sätestatud reegleid ja soovitusi, sealhulgas kaasa tegema koduseid töid, et saavutada soovitud tulemused.

2.9.     Klient aktsepteerib Teenuseid ostes kõiki riske, mis võivad kaasneda Ettevõtte poolt pakutavate Teenuste kasutamisega.

2.10.Klient nõustub, et Ettevõte ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused Ettevõtte Teenuste ebaõige kasutamise tagajärjel.

2.11.Ettevõte ei võta vastutust Teenuste kasutamise tulemusel Kliendi tervisliku seisundi halvenemise eest.

2.12.Ettevõte ei garanteeri Teenuse osutamisel eesmärgiks seatud või loodetud tulemust.

2.13.Ettevõttel on õigus Kliendiga koostöö ühepoolselt päevapealt lõpetada, kui ilmneb Kasutajatingimuste ja Ettevõtte sätestatud reeglite rikkumine Kliendi poolt.

 

3.      ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE

3.1.   Isikuandmed on andmed, mida Ettevõte kogub Kliendile Teenuse osutamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

3.2.   Ettevõte rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid Kliendi isikuandmete turvalisuse tagamiseks ning töötleb Klientide isikuandmeid vaid Eesti Vabariigi seadustega määratletud alusel ja viisil.

3.3.   Ettevõte on kohustatud hoidma saladuses Kliendi kohta Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul; välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest.

3.4.   Ettevõte kindlustab ja kinnitab, et seanssidel ja teiste Teenuste vältel toimunu ning teatavaks saanud informatsioon on rangelt konfidentsiaalne ning ei kuulu jagamiseks ega levitamiseks kolmandatele isikutele.

3.5.   Teenuste eest ülekandega või pangakaardiga tasumisel edastatud infot säilitatakse Ettevõtte poolt vastavalt raamatupidamise seaduse § 12-le.

3.6.   Klient on teadlik, et tema tagasisidet Teenustele kasutab Ettevõte avaldamiseks vaid tema kirjalikul või suulisel nõusolekul.

3.7.   Ettevõtte kodulehel uudiskirjaga liitunutele edastab Ettevõte turunduslikke teadaandeid, kui Klient on selleks nõusoleku andnud. Nõusoleku saab igal ajahetkel tagasi võtta ja uudiskirja tellimuse tühistada.

3.8.   Ettevõte ei vastuta selliste andmekaitse või konfidentsiaalsuse tagamisega seotud rikkumiste eest, mis on tingitud Kliendi enda tegevusest.

3.9.   Ettevõte on andmete vastutav töötleja ja Kliendil on kõik seadusest tulenevad andmesubjekti õigused.

3.10.Klient saab andmekaitsetingimuste teemal tekkinud küsimused edastada Ettevõtte e-posti aadressile info@ilonasibold.ee.

 

4.      AUTORIÕIGUSED

4.1.   Teenuste raames (nt. programmides, kursustel) ning Ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites kasutatavad pildid, videod, kanaldused, kliendi tagasisided ja muu info (edaspidi "Materjalid“) on ainult Kliendi isiklikuks kasutamiseks mitteärilistel eesmärkidel.

4.2.   Kõikide Materjalide autoriõigused kuuluvad Ettevõttele, kui ei ole viidatud teistele allikatele. Ettevõte kaitseb rangelt oma intellektuaalse omandi õiguseid seaduse täies ulatuses.

4.3.   Klient nõustub Materjale mitte kopeerima, jagama, müüma või vahendama. Nimetatud nõuete täitmise eest vastutab Klient ja nõuete mittejärgimist käsitleb Ettevõte autoriõiguste rikkumisena.

4.4.   Ettevõttel on õigus hoiatamata oma Facebooki gruppidest eemaldada liige, kes ei järgi vastavas grupis sätestatud reegleid ja käitub teiste grupiliikmete suhtes ebaeetiliselt või solvavalt.

 

5.      TASUMINE ja TAGANEMINE

5.1.   Ettevõte jätab endale õiguse muuta Teenuse hindasid. Hinnamuudatused ei toimu tagasiulatuvalt.

5.2.   Teenuse eest tasutakse ettemaksuna pangaülekandega või sularahas.

5.3.   Klient nõustub kinni pidama maksetähtaegadest vastavalt Ettevõtte poolt sätestatud tingimustele, hinnakirjale, saadud arvele või maksegraafikule.

5.4.   Kui Klient ei tasu Teenuse eest maksetähtajaks, tasub Klient viivist 0,02% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

5.5.   Kliendil tuleb kokkulepitud individuaalse seansi tühistamisest Ettevõtet kirjalikult ette teavitada vähemalt 24 tundi enne kokkulepitud seansi algusaega; lühema etteteatamise korral tuleb Kliendil tasuda 50% Teenuse summast.

5.6.   Kliendil on õigus taganeda ostetud Teenusest (nt. grupiprogramm, koolitus, tasuline grupp), kui ta teavitab sellest kirjaliku avalduse alusel Ettevõtet 14 kalendripäeva jooksul alates Teenuse ostmisest, aga mitte hiljem kui 7 kalendripäeva enne Teenuse kasutamise algust. Tasu ei kuulu tagastamisele, kui Klient katkestab Teenuse kasutamise.

5.7.   Taganemisõiguse korral tagastab Ettevõte 14 kalendripäeva jooksul Teenuse eest tasutud summa ülekandega.

5.8.   Ettevõte ja Klient (edaspidi “Pooled“) ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mis on määratletud vastavalt võlaõigusseaduse § 103 lõikele 2.

 

6.      VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1.   Pooled teevad kõik nendest oleneva vaidluste lahendamiseks läbirääkimise teel.

6.2.   Kui Poolte vahel tekkinud erimeelsust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.